Nombre entidad: Fundación Proyde – Proega, (en adelante, Proyde – Proega)
Dirección: C/Madalena Jauregiberri, 2. Apdo. 851 20.080 Donostia-San Sebastián
Correo: proega@lasalle.es
Teléfono: 943-456300

  • Helburua. Proyde – Proegan zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, bien arteko harreman profesionala mantentzeko.
  • Legitimazioa. Tratamenduaren erantzuleak lortu nahi duen interes legitimoa, ukituak zerbitzuak ematen dituen pertsona juridikoarekin edozein eratako harremanak izateko, betiere interesdunaren oinarrizko eskubide eta askatasunak edo interesa gailentzen ez badira.
  • Hartzaileak. Bere datuen hartzaileak Proega-Proiektuko sailak izango dira, bai eta datuak lagatzen dizkiegun hirugarrenak ere, datuen babesaren arloan indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera.

Proyde – Proegak ez du aurreikusi nazioarteko datu-transferentziak egitea; beharrezkoa bada, soilik egingo zaizkie Privacy Shield AEB-Europar Batasuna akordioaren gaikuntzaren mendeko erakundeei (informazio gehiago: https://www.privacyshield.gov/welcome), datuak babestearen arloan indarrean dagoen araudian aurreikusitako parametro eta eskakizunen arabera babes-maila eta bermeak betetzen dituztela frogatu duten erakundeei, hala nola

Datuen titularra zaren aldetik, eskubidea duzu zure datuak tratatu direla baieztatzeko, zure datu pertsonaletara sartzeko, zuzenak ez diren datuak zuzentzeko eskatzeko edo, hala badagokio, datuak ezabatzeko eskatzeko, besteak beste, datuak jada beharrezkoak ez direnean jaso zenituzten helburuetarako, edo zuk, interesdun gisa, emandako baimena kentzen duzunean.

Proyde – Proegak indarrean dagoen araudiaren arabera tratatu eta gordeko ditu bere datuak; nolanahi ere, interesdunak bere datuen tratamendua mugatzeko eska dezake. Zenbait kasutan, datuen eramangarritasunerako eskubidea baliatu ahal izango duzu, eta datu horiek formatu egituratuan, erabilera arruntean edo irakurketa mekanikoan emango zaizkizu zuri edo zuk izendatutako tratamenduaren arduradun berriari. Baimena edozein unetan errebokatzeko eskubidea izango du, eman duen edozein tratamendutarako. Zure eskubideak erabiltzeko, jar zaitez gurekin harremanetan helbide elektroniko honen bidez: proega@lasalle.es

Aurrez adierazitako eskubide guztiak erabiltzeko formularioak ditugu, baina Datuak Babesteko Espainiako Agentziak egindakoak ere erabil ditzakezu. Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan erreklamazio bat aurkezteko eskubidea izango du, bere eskubideak behar bezala baliatu ez direla uste badu. Ebazteko gehieneko epea hilabetekoa izango da, eskaera jasotzen denetik zenbatzen hasita. Zure datuak aldatuz gero, eskertuko genizuke idatziz jakinaraztea, zure datuak eguneratuta edukitzeko.

Nombre entidad: Fundación Proyde – Proega, (en adelante, Proyde – Proega)
Dirección: C/Madalena Jauregiberri, 2. Apdo. 851 20.080 Donostia-San Sebastián
Correo: proega@lasalle.es
Teléfono: 943-456300

  • Finalidad. En Proyde – Proega tratamos sus datos personales con la finalidad de mantener la relación profesional que entre ambos tenemos.
  • Legitimación. El interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento, para mantener relaciones de cualquier índole con la persona jurídica en la que el afectado preste sus servicios, siempre que no prevalezcan el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado.
  • Destinatarios. Los destinatarios de sus datos serán los distintos departamentos del Proyde – Proega, así como los terceros a los que cedamos sus datos, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos

Proyde – Proega no tiene previsto realizar transferencias internacionales de datos, es caso de ser necesarias, sólo se realizarán a entidades bajo la habilitación del acuerdo EEUU-Unión Europea Privacy Shield (más información: https://www.privacyshield.gov/welcome), a entidades que hayan demostrado que cumplen con el nivel de protección y garantías de acuerdo con los parámetros y exigencias previstas en la normativa vigente en materia de protección de datos, como el Reglamento Europeo, o cuando exista un habilitación legal para realizar la transferencia internacional.

Usted como titular de datos tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o usted como interesado retire el consentimiento otorgado.

Proyde – Proega tratará y conservará sus datos de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio de que como interesado pueda solicitar en todo caso, la limitación del tratamiento de sus datos. En ciertos supuestos podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe. Tendrá derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado. Para ejercitar sus derechos comuníquese con nosotros a través de la dirección de correo electrónico proega@lasalle.es.

Disponemos de formularios para el ejercicio de todos los derechos anteriormente indicados, no obstante, también puede utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos. Tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto de que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. El plazo máximo para resolver será el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.