Baldintza orokor hauen helburua da https://proyde-proega.org/bidezkomerkataritza (aurrerantzean, "Webgunea") Web Orrialdea erabiltzeko baldintzak arautzea, Honen titularra Proyde – Proega Fundazioa da (aurrerantzean Proyde – Proega),

CIF: G20722336.

Helbidea: Madalena Jauregiberri pasealekua, 2 - 20014 Donostia, Gipuzkoa.

Telefonoa: 943-456300.

Helbide elektronikoa: proega@lasalle.es

Webgune honen helburua gure zerbitzu eta jarduerei buruzko informazioa ematea da. Hori erabiltzeak esan nahi du erabiltzaileak erabat onartzen dituela baldintza horiek, eta, beraz, horien edukiarekin ados ez badago, ez du webgunea erabiliko, ezta bertan eskaintzen diren zerbitzuak ere. Proyde – Proegak beretzat gordetzen du egokitzat jotzen dituen aldaketak egiteko eskubidea, eta, aldez aurretik jakinarazi gabe, eduki eta/edo zerbitzu berriak aldatu, ezabatu edo sartu ahal izango ditu, baita horiek aurkezteko eta lokalizatzeko modua eta webgunea erabiltzeko baldintzak ere.

Erabiltzaileak onartzen du webgunera eta bertako edukietara sartzea eta horiek erabiltzea libreki eta kontzienteki egiten dela, bere erantzukizunpean, eta, ondorioz, honako konpromiso hauek hartzen ditu:

  1. Legearen, moralaren eta, oro har, ordena publikoaren aurkako jarduerak egiteko ez erabiltzea webgunea, eta baldintza orokor hauen arabera zilegi eta zintzo erabiltzea, bai eta webgunea kaltetu, erabilezin bihurtu, gehiegi kargatu edo hondatu dezakeen eta/edo gainerako Erabiltzaileen erabilera normala eragotzi dezakeen edozein ekintza ez egitea ere.
  2. Webguneko edozein eduki ez manipulatzea edo aldatzea titularraren berariazko eta idatzizko baimenik gabe. Titularraren baimenik gabe edozein aldaketa, aldaketa edo manipulazio eginez gero, titularrak ez du inolako erantzukizunik izango.
  3. Edukiak ez erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, publikoki komunikatzea, eraldatzea edo aldatzea, salbu eta kasuan kasuko eskubideen titularraren nahitaezko baimena badago edo hori legez baimenduta badago; halaber, Copyright eta Proega-Proega eskubideen edo edukietan sartutako titularren gainerako identifikazio-datuak kentzea, saihestea edo manipulatzea, bai eta babesteko gailu teknikoak edo eduki dezaketen edozein informazio-mekanismo ere.
  4. Webgunean kalteak eragin ditzaketen datu programak (birusak edo software kaltegarriak) ez sartzea edo ez zabaltzea.

Proyde – Proegak ez du bermatzen webgunearen erabilgarritasuna eta jarraitutasuna, eta ez du erantzukizunik izango informazioaren erabileratik eta webguneko gaietatik eratorritako akats teknikoengatik, birusak edo bestelako elementu kaltegarriak barne direla.

Zerbitzu hobea emateko, Proyde – Proegak cookie izeneko informazio-fitxategi txikiak gorde ditzake erabiltzailearen ordenagailuan. Eskaintzen diren zerbitzu batzuek behar bezala funtzionatzeko erabiltzen dira fitxategi horiek, bai eta erabilera-estatistikak egiteko, webgunean arazoak diagnostikatzeko eta eskainitako zerbitzu batzuk administratzeko ere. Bere ekipoan cookie-en onarpena mugatzeko , erabiltzaileak nabigatzailea konfiguratu dezake ondorio horietarako. Informazio gehiago nahi izanez gero, bisitatu gure cookien politika.

Erabiltzaileak bere gain hartuko ditu Proyde – Proega edo beste edozein hirugarrenek baldintza orokor hauen mende dagoen edozein betebehar ez betetzearen ondorioz jasan dezakeena.

Proyde – Proegak ez du erantzukizunik bere gain hartzen, eta ez du kontrolik egiten webguneak kanpoko edukiekin izan ditzakeen hiperesteken gainean; hala ere, ezagutu bezain laster kenduko ditu legez kanpoko edukiak dituzten estekak.

Erabiltzaileak aitortzen du webgunearen titularraren edo, hala badagokio, hirugarrenen jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideek babesten dituztela webgunearen eduki guztiak, eta, zehazki, informazio eta material guztia, edukiak, programak eta horien inguruko aplikazioen egitura, hautaketa, antolamendua eta prestazioa.

Erabiltzaile batek horiek eskuratzeak edo erabiltzeak ez du inola ere esan nahi eskubide horiei uko egiten dienik, eskualdatzen zaienik edo horien zati bat lagatzen duenik, eta ez du inolako eskubiderik ematen eduki horiek erabiltzeko, aldatzeko, ustiatzeko, erreproduzitzeko, banatzeko edo jendaurrean jakinarazteko, Proyde – Proegak edo eragindako eskubideen hirugarren titularrak horretarako berariaz emandako aldez aurreko eta berariazko baimenik gabe.

Proyde – Proega bere webgunearen diseinu grafikoa, menuak, nabigazio-botoiak, kodea, testuak, irudiak, testurak, grafikoak eta web-orriko beste edozein eduki osatzen duten elementuen titularra da, edo, beste kasu batzuetan, elementu horiek erabiltzeko dagokion baimena du.

Orrialde honetan agertzen diren marka, izen komertzial edo zeinu bereizgarri guztiak Proyde – Proegarenak eta/edo hirugarren enpresenak dira. Debekatuta dago behin betiko erabiltzea edo deskargatzea, kopiatzea edo banatzea, titularraren nahitaezko baimenik gabe.

Edozein erabiltzailek edo hirugarren batek uste badu edukietako edozein webgunean sartu dela Jabetza Intelektualaren edo Industrialaren eskubideak urratuta, jakinarazpen bat bidali beharko dio Proyde – Proegari, bere burua eta ustez urratutako jabetza intelektual edo industrialeko eskubideen titularra identifikatuz, eta aipatutako eskubideen ordezkaritzaren titulua edo egiaztagiria aurkeztu beharko du.

Alderdietako edozeinek besteari komunikatzen edo ematen dion informazio oro, edo edozein alderdik eskura duena, konfidentzialtzat joko da, eta ezin izango da zabaldu, erakutsi, erreproduzitu, kopiatu, hirugarrenekin eztabaidatu, ezta alderdietako batek ere komunikazioa eragin zuten helburuetarako erabili ere.

Baldintza orokor hauek Espainiako legerian xedatutakoaren arabera arautuko dira. Dokumentu honen interpretazioari eta betearazpenari buruz alderdien artean sor daitezkeen auzi guztietarako, bi alderdiek berariaz erabaki dute Donostiako (Gipuzkoa) epaitegi eta auzitegien jurisdikzioari uko egitea, eta legokiekeen beste edozein foruri uko egitea.

Las presentes Condiciones Generales tienen por objeto regular las condiciones de uso del Sitio Web https://proyde-proega.org/bidezkomerkataritza (en adelante, “la web”), cuyo titular es la Fundación Proyde – Proega, (en adelante, Proyde – Proega), con CIF G20722336, domicilio en Paseo Madalena Jauregiberri, 2 - 20014 Donostia-San Sebastián, Guipúzcoa, con teléfono 943-456300 y correo electrónico proega@lasalle.es

La finalidad de esta web es facilitar información sobre nuestros servicios y actividades. Su utilización supone la aceptación plena por el Usuario de estas condiciones, por lo que si no está de acuerdo con el contenido de las mismas deberá abstenerse de hacer uso de la web, así como de los servicios ofrecidos en ella. Proyde – Proega se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que estime oportunas, pudiendo modificar, suprimir o incluir, sin previo aviso, nuevos contenidos y/o servicios, así como la forma en que éstos aparezcan presentados y localizados y las condiciones de uso de la web.

El Usuario acepta que el acceso y uso de la web y de los contenidos incluidos en la misma tiene lugar libre y conscientemente, bajo su exclusiva responsabilidad, y en consecuencia se compromete a:

  1. No utilizar la web para la realización de actividades contrarias a la ley, a la moral, al orden público, en general, y hacer un uso lícito y honrado conforme a las presentes Condiciones Generales, así como abstenerse de realizar cualquier acto que pudiera dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar la web y/o impedir el normal uso y utilización por parte del resto de Usuarios.
  2. No manipular o alterar cualquier contenido de la web sin el consentimiento expreso y por escrito de su titular. Cualquier alteración, modificación o manipulación sin el consentimiento de su titular, exime a su éste de responsabilidad alguna.
  3. No reproducir, copiar, distribuir, comunicar públicamente, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la preceptiva autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido; así como suprimir, eludir o manipular el Copyright y demás datos identificativos de los derechos de Proyde – Proega o de sus titulares incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los reseñados contenidos.
  4. No introducir o difundir en la web, programas de datos (virus o cualquier tipo de software de carácter nocivo) susceptibles de provocar daños en la web.

Proyde – Proega no garantiza la disponibilidad y continuidad de la web ni se hace responsable de cualesquiera daños y perjuicios puedan producirse, ni de los defectos técnicos, incluidos virus u otros elementos lesivos, cualquiera que sea la naturaleza, derivados del uso de la información y de las materias contenidas en la web.

Con el objeto de prestar un mejor servicio, Proyde – Proega puede almacenar en el ordenador del Usuario pequeños ficheros de información denominados cookies, utilizados para el correcto funcionamiento de algunos de los servicios que se ofrecen, así como para realizar estadísticas de uso, diagnosticar problemas en la web, y para la administración de algunos de los servicios ofrecidos. Para limitar o restringir la admisión de cookies en su equipo, el Usuario puede configurar su navegador a estos efectos. Para más información, por favor visite nuestra política de cookies.

El Usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que Proyde – Proega o cualquier tercero pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a las que queda sometido por las presentes Condiciones Generales.

Proyde – Proega no asume ninguna responsabilidad ni realiza ningún control sobre los posibles hipervínculos que contenga la web a contenidos externos a la misma; no obstante, retirará aquellos enlaces que incluyan contenidos ilícitos tan pronto como pueda conocerlo.

El Usuario reconoce que todos los contenidos de la web y, en concreto, de toda la información y materiales, la estructura, selección, ordenación y prestación de sus contenidos, programas y desarrollo de aplicaciones utilizados en relación con ellos, están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial propiedad del titular de la web o, en su caso, de terceros.

En ningún caso el acceso a los mismos o su utilización por parte del Usuario implicará ningún tipo de renuncia, transmisión o cesión total ni parcial de dichos derechos, ni confiere ningún derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenidos sin la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por parte de Proyde – Proega o del tercero titular de los derechos afectados.

Proyde – Proega es titular de los elementos que integran el diseño gráfico de su web, los menús, botones de navegación, el código, los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro contenido de la página web o, en otros casos, dispone de la correspondiente autorización para la utilización de dichos elementos.

Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos mostrados en esta página son propiedad de Proyde – Proega y/o de terceras empresas. Se prohíbe usarlos o descargarlos permanentemente, copiarlos o distribuirlos por cualquier medio sin el preceptivo consentimiento de su titular.

En el caso de que cualquier Usuario o un tercero consideren que cualquiera de los contenidos ha sido introducido en la web con violación de sus derechos de Propiedad Intelectual o Industrial deberá enviar una notificación a Proyde – Proega identificándose a sí mismo y al titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial supuestamente infringidos, aportando título o acreditación de la representación de los mencionados derechos.

Toda información que cualquiera de las partes comunique o facilite a la otra o a la que tengan acceso cualquiera de ellas, será considerada confidencial y no podrá ser divulgada, mostrada, reproducida, copiada, discutida con terceros, ni empleada por ninguna de las partes para fines ajenos a los que motivaron su comunicación.

Las presentes Condiciones Generales se regirán por lo dispuesto en la legislación española. Para cuantas cuestiones pudieran suscitarse entre las partes en relación con la interpretación y ejecución del presente documento, ambas partes acuerdan de forma expresa y con renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Donostia-San Sebastián, Guipúzcoa.